บันทึกเกม
    X
    ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Anti-hijacking (สำหรับระบบ windows เท่านั้น)
    คำแนะนำสำหรับการใช้งาน: คลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอร์แมท BAT หลังจากดาวน์โหลดโดยแสดง เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ *** จัดลำดับความสำคัญของ Google DNS